รับสมัครทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 2/2560

คณะฯ เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาค 2/2560 จำนวน 2 ทุน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. เป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกติ

2 มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน

3. หากมิใช่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก จะต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00

4. ในกรณีที่ลงทะเบียนเป็นภาคการศึกษาแรก จะต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00

5. ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1, 2, 3

6. มีความเต็มใจและสามารถปฏิบัติงานด้านวิชาการให้กับคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง

 

กำหนดการสมัคร

สมัครด้วยตนเอง โดยขอรับใบสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gscm.nida.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 18 อาคารนวมินทราธิราช โดยสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 16 กุมภาพันธ์  2561 (ในวันเวลาราชการ)

 

รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ดาวน์โหลดด้านล่างนี้