โครงการการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยฯ รุ่นที่ 1

โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง Lab 4 ชั้น 10 อาคารสยามบรมราชกุมารี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อัศวิน เนตรโพธิ์แก้ว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมเพื่อสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาเอก คณะนิเทศฯนิด้า กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม

ภายในงานยังได้รับเกียรติจากเหล่าคณาจารย์มาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการทำงานวิจัย อาทิ รศ.ดร.ประทุม ฤกษ์กลาง รศ.เมตตา วิวัฒนานุกูล ผศ.ดร.อภิชัจ พุกสวัสดิ์ ผศ.ดร.ชื่นสุมล บุนนาค และ อาจารย์วีรพงษ์ พวงเล็ก โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความรู้ความสามารถของนักวิจัยในหน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษาในการดำเนินงานวิจัยด้านต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนการทำวิจัยของหน่วยงานรัฐ กรอบแนวคิดของการวิจัยและการพัฒนาตามกรอบนโยบายวิจัยชาติไทย ตลอดจนวิสัยทัศน์ของการวิจัยและพัฒนาให้กับเจ้าหน้าที่รัฐในการนำความรู้จากการวิจัยมาประยุกต์ใช้พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป