พิธีพระราชธานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38

คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ขอแสดงความยินดีแก่ดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่านที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559-2560
ในครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอก จำนวน 80 คน ระดับปริญญาโท 2,268 คน รวมจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาทั้งสิ้น 2,348 คน

โดยในปีนี้ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มีมติเป็นเอกฉันท์ ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (นิเทศศาสตร์และนวัตกรรม) แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ รวมทั้งเป็นสิริมงคลอันสูงสุดแก่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์สืบไป