ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโท ภาคปกติ ครั้งที่ 1/2561

กำหนดการ

กรณีปกติ และกรณีทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1 2 3

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์  2561  เวลา 13.30 น.

ณ ห้อง 4012 ชั้น 4 อาคารนวมินทราธิราช

 

ประกาศผลการคัดเลือก

วันที่ 19 มีนาคม 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตรวจสอบจากไฟล์ประกาศด้านล่างนี้