ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคุณสมบัติ ระดับปริญญาเอก ครั้งที่ 1/2561

วัน เวลา สถานที่สอบ

         วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. หมวดวิชาทฤษฎีและการวิจัย ณ ห้อง 6006 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราช

         วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.00 น. หมวดวิชาประยุกต์ ณ ห้อง 6006 ชั้น 6 อาคารนวมินทราธิราช

 

ประกาศผลสอบ

         วันที่ 6 เมษายน 2561

 

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถตรวจสอบได้จากไฟล์ประกาศ