โครงการอบรมผู้ประกอบการ “สร้างแบรนด์ให้ปัง!ฯ รุ่นที่ 1

      คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จัดโครงการ โครงการอบรมผู้ประกอบการ “สร้างแบรนด์ให้ปัง! สำหรับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล” รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า กล่าวรายงานการจัดโครงการ และได้รับเกียรติจากคุณพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ อาทิ

  • ผศ.ดร.วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์การและอาจารย์ประจำคณะนิเทศฯนิด้า 
  • อ.วรธณัท ธัญญหาญ ปรึกษาทางการตลาดบริษัทชั้นนำ 
  • อ.อรรถพล น้อยวงศ์ (หมอมีน ตีสิบ) กรรมการ บริษัท หมอมีนพยากรณ์ จำกัด  
  • อ.กรกช แสนจิตร อาจารย์ประจำคณะนิเทศฯ ม.เกษมบัณฑิต 
  • คุณรณกร วงษ์สวรรค์ SEO / SEM Specialist อลิอันซ์อยุธยาประกันชีวิต บมจ. 
  • คุณคริษฐ์ ลิ้มตระกูล Planner - Digital Advertising เรดดี้แพลนเน็ต บจ.  
  • คุณชิณสินธุ์ คลังทอง Social Media Group Head ไอพีจี มีเดียแบรนด์ส บจ. 
  • คุณจักรพล เบสุวรรณ Marketing Manager แกร็บแท็กซี่ (ประเทศไทย) บจ.

     โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แนวทางการคิดวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ การนำข้อมูลการตลาดดิจิทัลมาใช้จัดทำแผนการสื่อสารแบรนด์ออนไลน์ รวมทั้งด้านการใช้สื่อและข้อมูลทางการตลาดดิจิทัล ในการสื่อสารแบรนด์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย การนำข้อมูลลูกค้าออนไลน์ มาสร้างและดูแลแบรนด์ ให้เกิดความน่าเชื่อถือ สนับสนุนการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตระยะยาวโดยใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า