ประกาศผลการตัดสินการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะ | สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ