ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะ

ขอเชิญผู้สนใจร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 6 ปีคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ นิด้า ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร 

สามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2561 
โดยส่งภาพตัวอย่างผลงานในซองปิดผนึก พร้อม CD บันทึกไฟล์ต้นฉบับไปที่ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 8 อาคารมาลัย หุวะนันทน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กทม. 10240

คณะกรรมการจะประกาศผลตัดสิน วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
ทางเว็บไซต์ http://gscm.nida.ac.th/ และ Facebook : นิเทศ at NIDA