งานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561

ขอเชิญร่วมส่งบทความวิจัย / บทความวิชาการ / วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ (ด้านการสื่อสาร และศาสตร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) เพื่อนำเสนอผลงานในงานประชุมวิชาการการสื่อสารระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 (National Communication Academic Conference)

ภายใต้ความร่วมมือของ 3 สถาบัน ได้แก่ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เปิดรับบทความตั้งแต่บัดนี้ – 4 มิถุนายน 2561
- ไม่เสียค่าใช้จ่าย -

 

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนพร้อมรูปแบบบทความได้ที่นี่: Download หรือทางไฟล์ด้านล่าง

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: สำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร. 02-2182155, 02-2182178 e-mail: NCAC.conference@gmail.com