การประกวดวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2561

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้จัดการประกวดวิทยานิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษาเครือข่ายพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2561 จึงขอเชิญชวนให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งวิทยานิพนธ์สาขาต่างๆเข้าประกวด

กำหนดการ

การส่งผลงาน

  1.  สมัครทางไปรษณีย์ บัดนี้ - 18 พฤษภาคม 2561
  2. สมัครทางอีเมล  บัดนี้ - 18 พฤษภาคม 2561
  3. สมัครด้วยตนเอง  บัดนี้ - 25 พฤษภาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกผู้นำเสนอผลงาน

       วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561

นำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์และพิธีมอบรางวัล

        วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมจากไฟล์ประกาศนี้