รายงานสืบเนื่องประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปี 2557