Scholarships

ทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษา

ทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษา

ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.1 เป็นนักศึกษาสามัญ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และนวัตกรรม ภาคปกติ
1.2 มีความจำเป็นต้องขอรับความช่วยเหลือทางการเงิน
1.3 หากมิใช่นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนเป็นภาคการศึกษาแรก จะต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
1.4 ในกรณีที่ลงทะเบียนเป็นภาคการศึกษาแรก จะต้องมีผลการศึกษาคะแนนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 3.00
1.5 ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษาประเภทที่ 1, 2, 3
1.6 มีความเต็มใจและสามารถปฏิบัติงานด้านวิชาการให้กับคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง

2. วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง โดยขอรับใบสมัคร หรือสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://gscm.nida.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ ชั้น 18 อาคารนวมินทราธิราช

3. หลักฐานการสมัคร
3.1 ใบสมัครตามแบบสถาบัน
3.2 สำเนาใบแสดงผลการศึกษาในภาคเรียนล่าสุด 1 ฉบับ (กรณีที่ลงทะเบียนเป็นภาคแรกให้แนบสำเนาใบแจ้งคะแนน Transcript ระดับปริญญาตรี)
3.3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (กรณีชื่อ - ชื่อสกุลไม่ตรงกับหลักฐานการศึกษา)
3.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
หมายเหตุ เอกสารที่นำมาสมัครขอรับทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาทางคณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ จะไม่คืนเอกสารให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. วิธีการคัดเลือก
คณะกรรมการจะพิจารณาคัดเลือกจากใบสมัครและการสัมภาษณ์ผู้สมัคร การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

5. เงื่อนไขและการรับทุน
5.1 ทุนค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่ากับจำนวนเงินค่าหน่วยกิตที่นักศึกษาลงทะเบียนในภาคการศึกษาที่ 1/2559
5.2 ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติงานด้านวิชาการให้กับคณะ หรือสถาบัน สัปดาห์ละ 6 ชั่วโมง ในภาคการศึกษาที่ได้รับทุน"

ประกาศรับสมัครและใบสมัครทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

• ประกาศรับสมัครทุนค่าธรรมเนียม (PDF)
• ใบสมัครทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา (PDF)

ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดิน

คุณสมบัติ
เป็นนักศึกษาสามัญของสถาบันระดับปริญญาเอก หรือระดับปริญญาโทที่เลือกศึกษาตามแผน ก. ซึ่งได้รับอนุมัติหัวข้อและเค้าโครงวิทยานิพนธ์เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการดำเนินการจัดทำวิทยานิพนธ์จนถึงวันส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ โดยมรอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้รับรอง

การสมัครขอรับทุน
1. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องยื่นใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) พร้อมเค้าโครงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับอนุมัติแล้ว และแนบความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด) ที่คณะที่ผู้ขอรับทุนการศึกษาอยู่ เพื่อให้คณบดีลงนามในท้ายแบบฟอร์มความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2. คณะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งใบสมัครและหลักฐานต่างๆของผู้สมัครขอรับทุนไปยังกองบริการการศึกษา เพื่อให้กองบริการการศึกษาราบรวมเสนอที่ประชุม ทคอ.การศึกษา พิจารณาต่อไป

ประเภทของทุน
จำแนกตามระดับของวิทยานิพนธ์เป็น 2 ประเภท คือ
1. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก ทุนละไม่เกิน 40,000 บาท
2. ทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท ทุนละไม่เกิน 20,000 บาท

การพิจารณาให้ทุน
การพิจารณาคัดเลือกและอนุมัติการให้ทุนเป็นอำนาจหน้าที่และดุลยพินิจของที่ประชุม ทคอ.การศึกษาของสถาบัน และผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด โดยสถาบันจะประกาศผลการคัดเลือกผู้ได้รับทุนให้ทราบโดยทั่วกัน สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้รับทุนอุดหนุนในการเสนอครั้งแรก สามารถยื่นขอรับทุนในคราวต่อไปได้

การจ่ายเงินทุน
ให้ผู้รับทุนสนับสนุนการทำและการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์จากเงินงบประมาณแผ่นดิน ได้รับเงินทุนโดยแบ่งจ่ายเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) 3 งวด โดยระดับปริญญาเอกให้แบ่งจ่ายเป็นเปอร์เซ็น 30 : 40 : 30 และปริญญาโทให้แบ่งจ่ายเป็นเปอร์เซ็น 30 : 30 : 40 ของจำนวนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมด ดังนี้

ครั้งที่ 1 เมื่อนักศึกษาได้รับอนุมัติให้ได้รับทุน
- 12,000 บาท (30%) สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
- 6,000 บาท (30%) สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

ครั้งที่ 2 เมื่อนักศึกษารายงานความก้าวหน้าของวิทยานิพนธ์ตามแผนโครงการ
- 16,000 บาท (40%) สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก
- 6,000 บาท (30%) สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาโท

ครั้งที่ 3
- 12,000 บาท (30%) สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก ผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่กรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) ก่อนการตีพิมพ์ ทั้งนี้ วารสารระดับนานาชาติต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) หรือโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) กำหนด โดยไม่รวม Proceedings
- 8,000 บาท (40%) สำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาโท ผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รัยการตีพิมพ์ หรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI (เฉพาะวารสารที่อยู่ในกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2) โดยไม่รวม Proceedings

เงื่อนไขการรับทุน
1. ผู้รับทุนจะต้องส่งรายงานความก้าวหน้าของการทำวิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งแนบความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับความก้าวหน้าในการ (ตามแบบฟอร์มที่กำหนด)
2. หากผู้รับทุนมีการเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์จากหัวข้อเดิมที่ได้รับอนุมัติให้ได้รับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์ การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องได้รับความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และต้องได้รับอนุมัติจาดคณบดี จากนั้นให้แจ้งที่ประชุม ทคอ.การศึกษาทราบ
3. หากผู้รับทุนยุติการทำวิทยานิพนธ์ ให้ถือเป็นการระงับทุนไปโดยปริยาย

ลิขสิทธิ์ในวิทยานิพนธ์
ลิขสิทธ์ในวิทยานิพนธ์ให้เป็นลิขสิทธ์ร่วมระหว่างนักศึกษาผู้รับทุนกับสถาบัน เป็นระยะเวลา 5 ปี หลังจากนั้นให้ลิขสิทธ์ในวิทยานิพนธ์ตกเป็นของนักศึกษาผู้รับทุน หากผู้รับทุนดำเนินการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์ใดๆ ทางกฏหมายของผู้อื่น “ผู้รับทุน” ต้องเป็นผู้รับผิดชอบในความเสียหายต่อการละเมิดสิทธิ์นั้นแต่เพียงผู้เดียว

ประกาศรับสมัครและใบสมัครทุนค่าธรรมเนียมการศึกษา

• ใบสมัครขอรับทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์จากงบประมาณแผ่นดิน (PDF)
• แบบรายงานความก้าวหน้าการทำวิทยานิพนธ์ (PDF)

รางวัลเรียนดี

รางวัลเรียนดีมีวัตถุประสงค์ให้เป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและมีผลการศึกษาดี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามุ่งขวนขวายให้ผลการศึกษาของตนดีขึ้น

คุณสมบัติ
1. ต้องเป็นนักศึกษาหลักสูตรชั้นปริญญาโทที่ได้เรียนมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 24 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาไม่นับหน่วยกิต) โดยลงทะเบียนต่อเนื่องกันทุกภาคและในแต่ละภาคการศึกษา (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) จะต้องลงทะเบียนไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาคปกติ หรือไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ
2. มีผลการศึกษาภาคการศึกษาที่เรียนครบ 24 หน่วยกิต คิดเป็นระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.75

ประกาศ เรื่อง นักศึกษาได้รับรางวัลเรียนดี 2559 (PDF)

ทุนจากหน่วยงานภายนอก