Staff

List of staff who matter in GSCM

Staff

นางสาวอุษา โหราเรือง

น.ส.อุษา โหราเรือง

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
Josh Clark

น.ส.ศกุนี อิ่มกระโทก

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Mary Jane

น.ส.ปาริชาติ บ่อคำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
Nix Maxwell

นายเอกพงษ์ สิทธิพงษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
John Doe

น.ส.ธันย์ชนก จันทร์รุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Josh Clark

น.ส.หนึ่งฤทัย สุ่มมาตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
Mary Jane

น.ส.นรพรรณ หลงเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Nix Maxwell

น.ส.ธัญลภัส ถุงสุวรรณ

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาววภาวี วงษ์เม่น

น.ส.วภาวี วงษ์เม่น

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นางสาวสราญจิต นาประกอบ

น.ส.สราญจิต นาประกอบ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นางจารุพร อัศวะภูมิ

นางจารุพร อัศวะภูมิ

พนักงานสถานที่