Staff

Staff

นางสาวอุษา โหราเรือง

นางสาวอุษา โหราเรือง

หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะ
น.ส.ศกุนี อิ่มกระโทก

น.ส.ศกุนี อิ่มกระโทก

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
น.ส.ปาริชาติ บ่อคำ

น.ส.ปาริชาติ บ่อคำ

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายเอกพงษ์ สิทธิพงษ์

นายเอกพงษ์ สิทธิพงษ์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
น.ส.ธันย์ชนก จันทร์รุ่งเรือง

น.ส.ธันย์ชนก จันทร์รุ่งเรือง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
น.ส.หนึ่งฤทัย สุ่มมาตย์

น.ส.หนึ่งฤทัย สุ่มมาตย์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ
น.ส.นรพรรณ หลงเจริญ

น.ส.นรพรรณ หลงเจริญ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
น.ส.วภาวี วงษ์เม่น

น.ส.วภาวี วงษ์เม่น

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
น.ส.สราญจิต นาประกอบ

น.ส.สราญจิต นาประกอบ

ผู้ปฏิบัติงานบริหารปฏิบัติงาน
นางจารุพร อัศวะภูมิ

นางจารุพร อัศวะภูมิ

พนักงานสถานที่