/

วิทยานิพนธ์&การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ระดับปริญญาเอก


• ขั้นตอนดำเนินงานวิทยานิพนธ์ (PDF)
• ปด.01 (PDF)
• ปด.02 (PDF)
• ปด.03 (PDF)
• ปด.04 (PDF)
• ปด.05 (PDF)
• แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (PDF)
• แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ (PDF)
• แบบฟอร์มตรวจคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ (PDF)
• แบบบันทึกการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ (PDF)
• แบบฟอร์มเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (PDF)
• แบบฟอร์มบทคัดย่อและชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (PDF)
• แบบข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (PDF)
• แบบรับรองการตรวจอ่านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (PDF)
• ขั้นตอนการเสนอขอสอบปิดเล่มวิทยานิพนธ์ (PDF)
• แนวการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ ป.เอก (PDF)
• แบบรับรองการตรวจการคัดลอกวิทยานิพนธ์ (PDF)
• แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (PDF)
• ขั้นตอนการเสนอขอสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (PDF)
• English Translation and Editing Form (PDF)