Thesis-IS

วิทยานิพนธ์&การศึกษาค้นคว้าอิสระ

วิทยานิพนธ์&การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ระดับปริญญาโท


 • ขั้นตอนดำเนินงานวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • แบบฟอร์มเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • วพ.01 (PDF)
 • วพ.02 (PDF)
 • วพ.03 (PDF)
 • วพ.04 (PDF)
 • วพ.05 (PDF)
 • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • แบบฟอร์มตรวจคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • แบบคำร้องขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ ส่วนที่ 2 (PDF)
 • แบบบันทึกการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • แบบฟอร์มบทคัดย่อและชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (PDF)
 • รายการเอกสารประกอบการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
 • แบบฟอร์มเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • แบบข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (PDF)
 • ปฏิทินการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ประจำภาค 2-2565
 • ระดับปริญญาเอก


 • ปด.01 (PDF)
 • ปด.02 (PDF)
 • ปด.03 (PDF)
 • ปด.04 (PDF)
 • ปด.05 (PDF)
 • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • ขั้นตอนการเสนอขอสอบเปิดวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • แบบบันทึกการให้คำปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาฯ (PDF)
 • แบบฟอร์มรับผู้ตรวจอ่านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ (PDF)
 • ขั้นตอนการเสนอขอสอบปิดเล่มวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • แบบรับรองการตรวจการคัดลอกวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • แบบข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (PDF)
 • แบบรายงานการเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • แนวการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์ ป.เอก (PDF)
 • รายการเอกสารประกอบการส่งเล่มวิทยานิพนธ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
 • English Ver. Digital Thesis License Agreement (PDF)
 • English Ver. Thesis Counselling Form for Thesis Advisor (PDF)
 • English Ver. Verification of Thesis’ Plagiarism Form (PDF)
 • English Ver. English Translation And Editing Form
 • English Ver. Request Form for Thesis Proposal Approval and Appointment of Thesis Advisor (ปด.01) (PDF)
 • English Ver. Request Form for Thesis Proposal Defense and Approval (ปด.02) (PDF)
 • English Ver. Request Form for Thesis Proposal Approval (ปด.03) (PDF)
 • English Ver. Request Form for Thesis Defense (ปด.04) (PDF)
 • English Ver. Request Form for Thesis Defense (ปด.05) (PDF)