Thesis-IS

วิทยานิพนธ์&การศึกษาค้นคว้าอิสระ

วิทยานิพนธ์&การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ระดับปริญญาโท


 • ขั้นตอนดำเนินงานวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • วพ.01 (PDF)
 • วพ.02 (PDF)
 • วพ.03 (PDF)
 • วพ.04 (PDF)
 • วพ.05 (PDF)
 • แบบคำร้องขอเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • แบบฟอร์มขอเปลี่ยนชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • แบบฟอร์มตรวจคัดลอกผลงานวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • แบบบันทึกการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • แบบฟอร์มเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ (PDF)
 • รายการเอกสารประกอบการส่งเล่มวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อขอสำเร็จการศึกษา
 • แบบข้อตกลงในการอนุญาตให้จัดทำและเผยแพร่วิทยานิพนธ์ (PDF)
 • แบบฟอร์มบทคัดย่อและชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ (PDF)
 • ปฏิทินการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ประจำภาค 2/2563