หลักสูตร DAD : การก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารยุค Digital

รายการ NIDA WISDOM for Change
ตอน หลักสูตร DAD : การก้าวสู่ความเป็นผู้บริหารยุค Digital
โดย ผศ.ดร.ดนุวัศ สาคริก (ผู้ช่วยคณบดีด้านสื่อสารองค์การและกิจการนานาชาติ คณะรัฐประศาสนศาสตร์)
น.ส.เอวิตรา ศิระสาตร์ และ นายภาสกร สกลสัตยาทร (นักศึกษาหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาในยุคดิจิทัล (Development Administrator in Digital Era - DAD) รุ่นที่ 1 คณะรัฐประศาสนศาสตร์)
ออกอากาศ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 - 16.00 น.
ทางสถานีโทรทัศน์ช่องเนชั่น ทีวีดิจิตอล ช่อง 22
อำนวยการผลิตโดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)

ตลาดอาเซียน : การค้าการลงทุน
ตลาดอาเซียน : การค้าการลงทุน
รายการวันนี้ที่นิด้า ตอน ตลาดอาเซียน : การค้าการลงทุน
48 ปี นิด้า พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
48 ปี นิด้า พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
รายการวันนี้ที่นิด้า ตอน 48 ปี นิด้า พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ