48 ปี นิด้า พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

รายการวันนี้ที่นิด้า ตอน 48 ปี นิด้า พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
โดย รศ.ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์(รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน) และนางจินดารัตน์ วรพันธ์(ผู้อำนวยการกองคลังและพัสดุ)

ตลาดอาเซียน : การค้าการลงทุน
ตลาดอาเซียน : การค้าการลงทุน
รายการวันนี้ที่นิด้า ตอน ตลาดอาเซียน : การค้าการลงทุน